วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 1 การจัดบ้านการจัดบ้านและบริเวณในบ้าน

บ้านที่น่าอยู่อาศัย จะต้องเป็นบ้านที่สะอาด ซึ่งสมาชิกในบ้านสามารถช่วยกันทำความสะอาดบ้านได้ตามความเหมาะสมกับความสามารถและวัยของตนเอง
การทำความสะอาดพื้นบ้าน
พื้นบ้านที่สะอาด จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเดินสบายไม่เหนียวเท้า หรือไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูและแมลงต่าง ๆ พื้นบ้านมีลักษณะต่างกัน เช่น ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เสื่อน้ำมัน เป็นต้น ดังนั้น การทำความสะอาดพื้นบ้าน จึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม
อุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นบ้านโดยทั่วไป มีดังนี้
1. ไม้ถูพื้นและผ้าถูพื้น
2. ไม้กวาดดอกหญ้า
3. ไม้กวาดทางมะพร้าว
4. ที่ตักผงและถังขยะ
5. ถังน้ำ